ZASIELANIE PRÁC NA UVEREJNENIE

Prácu je potrebné zaslať do redakcie vo vytlačenej podobe 1x a 1x v elektronickej forme na e-mailovú adresu reakcie. Obrazovú prílohu je nutné zaslať samostatne ako prílohu k e-mailu, event. na CD. Na titulnej strane musí byť vyznačený typ práce (viď Šablóny).

Redakcia FOLIA MEDICA CASSOVIENSIA
Ústav lekárskej informatiky
Univerzita P.J. Šafárika Lekárska fakulta
Trieda SNP 1
040 11 Košice
e-mail: LF-foliamedica@upjs.sk

Súčasťou vytlačených prác je čestné prehlásenie autorov práce o originalite práce i skutočnosť, že uvedená práca nebola súbežne publikované v inom médiu. Prehlásenie musí obsahovať celé meno a priezvisko hlavného autora, číslo telefónu a faxu, adresu e-mail a adresu na korešpondenciu. Výskum realizovaný u ľudí resp. zvierat musí byť uskutočňovaný v súlade s medzinárodnými a domácimi právnymi predpismi a etickými normami.

Práce, mimo rubriky Novinky a Komentár sú po stránke odbornej aj formálnej recenzované. Na základe posudku recenzenta redakčná rada (vedúci redaktor) rozhodne definitívne o jej prijatí či neprijatí, resp. prepracovaní a doplnení.
Redakcia si vyhradzuje právo na jazykové úpravy, menšie štylistické úpravy alebo skrátenie rukopisov bez dohovoru s autorom. Redakcia si tiež vyhradzuje právo robiť následné opakované recenzie, určiť poradie uverejnenia a právo konečnej úpravy do tlače.
Uverejnené práce nehonorujeme. Za odbornú obsahovú a jazykovú úpravu práce nesie zodpovednosť autor.