TECHNICKÁ PRÍPRAVA PRÁCE

Všeobecné inštrukcie. Článok je potrebné spísať v textovom editore MS Word písmom Times New Roman 11 p. v slovenskom alebo českom jazyku. Na zvýraznenie možno použiť italiku alebo tučné písmo. Nadpisy sú uvádzané frontom Arial 12 p. hrubo alebo italikou.
Potrebné je dodržať medzeru aspoň 2,5 cm od okraja sprava a zľava a 3 cm zhora a zdola. Články majú byť štylisticky a gramaticky správne. Skratky je potrebné vysvetliť pri prvom použití. Nepoužívajú sa na začiatku a konci vety alebo v nadpisoch. Latinské a cudzie slová, ak sú udomácnené sa píšu podľa pravidiel pravopisu a slovníka cudzích slov. Inak ich treba písať pôvodným (latinským, anglickým a i.) pravopisom (názvy chorôb, zloženie liekov a pod.). Za čiarkou a bodkou vždy používať medzerník. Text pre tlačenú podobu je možné zarovnať do bloku. Prácu zasielanú v elektronickej forme je potrebné zarovnať vľavo a bez delenia slov. Za obsahovú i jazykovú úpravu zodpovedajú autori.
Strany textu sa číslujú arabskými číslicami (1,2,...). Čísla strán sa zobrazujú v dolnej časti strany a píšu sa rovnakým typom písma ako hlavný text. Titulný list sa počíta, ale čísla sa nezobrazujú.

Titulný list - obsahuje názov práce, autorov práce, adresu autorov a autora, ktorý vedie korešpondenciu s editorom, vrátane jeho adresy a kontaktných dát. Názov práce je uvedený v hornej tretine názov práce (14 p bold vystredene), pod ním oddelené 4 riadkami celé mená a priezviská všetkých autorov bez titulov. V ďalších riadkoch sa uvádzajú a úplné názvy ich pracovísk (12 p). Pred názvom pracovísk (pokiaľ je ich 2 a viac) sa uvádza číslom poradie vo forme horného indexu. Príslušnosť autorov k jednotlivým pracoviskám sa vyznačuje na začiatku ich mena horným indexom. V dolnej tretine titulnej strany, v odstavci vyznačenom ako Korešpondujúci autor:, je uvedené meno a priezvisko autora (s titulmi), ktorý bude viesť korešpondenciu s redakciou. Uvádza sa aj presná adresa pracoviska a kontaktné dáta (telefón, email). Prvý autor a korešpondujúci autor nemusia byť totožný. Autori si však musia byť vedomí, že plnú zodpovednosť za prácu.

Súhrn (abstrakt) sa uvádza na samostatnej strane. Je skráteným presným vyjadrením obsahu dokumentu vrátane dát a výsledkov do tej miery, že prácu môže „zastupovať“ a môže byť citovaný samostatne.
U prehľadného referátu a odborného článku má súhrn obsahovať najdôležitejšie uvádzané poznatky. V prípade prehľadného článku by abstrakt nemal presahovať 200 slov a u krátkeho prehľadu 160 slov.
V prípade originálnych prác – pôvodnej vedeckej práce, krátkeho vedeckého článku, kazuistiky a výskumnej správy (reportu) musí byť abstrakt logicky štruktúrovaný s nasledujúcimi časťami (číslovanie, ani nadpisy sa neuvádzajú): 1. Stručne uviesť poznatky, z ktorých autori vychádzali pri koncepcii práce, resp. ktoré otvorené otázky adresovali v práci. 2. Materiál a metódy: charakteristika skúmaného súboru s presnými číselnými hodnotami, definovanie použitých metód, prístrojov a postupov. 3. Výsledky: Uviesť najdôležitejšie číselné výsledky, vrátane štatistických hodnôt. 4. Závery: Uviesť ktoré nové poznatky práca priniesla, a aký je ich prínos. Rozsah súhrnu u originálneho vedeckého článku nesmie presahovať 250 slov. Použité skratky v súhrne je potrebné uviesť pri prvom použití. Podobne to platí aj texte práce, najlepšie v Metodike. U krátkeho vedeckého článku a klinického reportu (správy) je rozsah maximálne 200 slov. U kazuistiky je rozsah do 160 slov (10 riadkov resp. 840 znakov s medzerami).

Za súhrnom sa v osobitnom riadku s uvedením uvádza 4 – 6 kľúčových slov v slovenskom jazyku (v odstavci uvedenom ako Kľúčové slová:) a ich preklad v anglickom jazyku (Key words:). Vhodné je používať štandardné kľúčové slová podľa MeSH (Medical Subject Heading) http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.

Preklad názvu práce a súhrnu v anglickom jazyku sa uvádza na separátnej strane na konci práce (nezapočítava sa do celkového rozsahu práce).

Text
Zásadné obsahové náležitosti, ktoré je potrebné uplatňovať pri príprave konkrétnych typov publikácií sa pridŕžajú medzinárodných štandardov (napr. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, 5th edition, New. Engl. J. Med., 336 (4), s. 309–315. http://www.icmje.org/). V nasledujúcej časti sú vymenované niektoré dodatočné informácie.

Pôvodná vedecká práca in extenso. Úvod obsahuje charakteristiku súčasného stavu problematiky, známe skutočnosti i nezodpovedané otázky a uviesť zámery prezentovanej práce v kontexte doterajších domácich a zahraničných výsledkov. Materiál a metódy (u experimentálnych prác) resp. Súbor a metódy (ak sa jedná o ľudí) musia uvádzať presne definovanú charakteristiku súboru, popis použitých metodík a štruktúru výskumného protokolu v rozsahu a detailoch zodpovedajúcich štandardom. Osobitne sú vymenované formy zberu a spracovania dát a použité štatistické testy. V prípade klinických štúdií sa vyžaduje uplatňovanie štandardných noriem pre klinický výskum s použitím náležitých štatistických metód hodnotenia. Výsledková časť práce musí byť koncízna, faktograficky doložená dátami zobrazenými v tabuľkách a obrázkoch s náležitými štatistickými ukazovateľmi. Text výsledkovej časti musí byť hutný a poskytnúť objektívne zistenia prezentujúc namerané dáta bez jednostranného výkladu (t.j. neuvádzať len to, čo vyšlo pozitívne), alebo duplikovania popisov tabuliek a obrázkov. Diskusia by mala sumarizovať hlavné zistenia prezentované vo výsledkovej časti a uviesť do akej miery závery korelujú zo zámermi práce. Mala by sa venovať porovnaniu zistených údajov s výsledkami iných autorov najmä s ohľadom na použité metodiky, vyzdvihnúť nové poznatky, a naznačiť ďalšie možné riešenia.

Krátka vedecká práca má rovnaké členenie ako práca in extenso, avšak v skrátenej verzii. Úvod sa cielene venuje popisovaným oblastiam a nezachádza do širších súvislostí. Metódy sú kratšie pri popise detailov procedúr, nie však pri charakteristike štruktúry experimentu a  súboru. Pri uvádzaní zložitejších postupov môže práca využívať odkazy na predošlé práce autorov resp. iné práce. Výsledky a Diskusia musia vychádzať z predložených dát podporených štatistickými analýzami. Výsledky sú formulované deklaratívnejšie ako u práce in extenso a rozdiskutované sú v nadväznosti na význam zistených údajov a ich porovnanie s doterajšími poznatkami.
Súčasťou pôvodných prác by mala byť zmienka o uplatnení príslušných etických a právnych normatív pri realizácii výskumnej práce (vyjadrenie etickej komisie sa uvádza v prílohe k práci).

Výskumná správa (research report). Úvod podáva prehľad súčasných poznatkov v danej problematike spolu s východiskami, ktoré boli predmetom štúdia. Výsledky podávajú charakteristiku súboru, metodologický popis realizovaných terapeutických a diagnostických testov a analýz a dátovú časť dokumentujúcu zistené skutočnosti. Komentár výsledkov býva explanatívnejší, ponúkajúci intepretáciu a porovnanie s výsledkami a skúsenosťami iných (diskusia). Záver hodnotí význam a prínos pre diagnostiku a liečbu ochorení. Práce s náročnejším štatistickým aparátom resp. vedeckým dokazovaním, alebo štandardizované protokoly klinických testov sa zaraďujú do kategórie vedeckých prác in extenso.

Kazuistika. Úvod zaraďuje pozorovaný prípad do širšieho odborného kontextu resp. klasifikácie chorobných stavov s ich krátkou charakteristikou a doterajšími poznatkami. Rozsahom by nemal presahovať popis prípadu. Naznačuje čitateľovi, v čom sú popisované prípady osobité, aký bol zámer spísania kazuistiky (symptomatológia, reakcia na liečbu, liečebné postupy a pod.) Pri popisoch viacerých prípadov (event. iných ochorení) sa tieto môžu uvádzať v samostatných odstavcoch oddelených výstižným nadpisom (12 p, italika). Diskusia poukazuje na osobitosti prípadu (prípadov), porovnáva zistené dáta s doterajšími poznatkami resp. výsledkami iných autorov. Na záver možno zaradiť poďakovanie.

Prehľadný článok. Prehľad nesmie uvádzať kapitoly či celé pasáže s vlastnými dátami a výsledkami. Nemal by ich ani nenáležite komentovať, obzvlášť potom v prvej osobe. Úvod by mal obsahovať prehľad doterajších poznatkov, významné míľniky v rozvoji danej oblasti, medicínsky význam a prínos štúdia jednotlivých aspektov, s odkazmi na výskyt resp. závažnosť popisovaných javov. Podobne by mal poskytnúť východiská adresované v prehľade, vyšpecifikovať oblasti na ktoré sa zameriava. Členenie hlavnej časti práce by malo byť logické a deduktívne poskytujúc pre čitateľa rýchlu a prehľadnú orientáciu v jednotlivých častiach. Text by mal byť pokiaľ možno najobjektívnejší z hľadiska obsahu a neosobný z hľadiska štýlu. Záver by mal poskytnúť perspektívy pre štúdium daného odboru. Krátky prehľadný článok (odborný článok) je skrátenou formou väčšieho prehľadného prehľadu. Na jeho obsahovú stránku a formálnu úpravu sa vzťahujú podobné kritéria.

Prílohy (tabuľky, grafy a obrázky). Tabuľky a obrázky (vrátane grafov) je potrebné uvádzať na konci práce, každý na samostatnom hárku spolu s označením (napr. Tab. 1, Obr. 1 a pod.) a slovným popisom. Grafy sa označujú ako obrázky. Tabuľky a obrázky sú v čierno-bielej úprave, resp. v odtieňoch sivej. Obsah obrázkov grafov a tabuliek, ako aj ich popis sa uvádza v slovenskom jazyku.
Uvádzať pôvodné obrázky, grafy, tabuľky z prác iných autorov (napriek citovaniu danej práce) je prípustné len, ak to nie je v rozpore s autorským právom. Povinnosť vysporiadať tieto veci prislúcha autorom (požiadať vydavateľa ako držiteľa autorských práv o dovolenie). Pojem „Upravené podľa ... (s uvedením citácie)“ znamená, že autor čerpal z iných prác len dáta.“
Obsah. Popis sa začína titulkom, napr. Tab. 1 Popis.... Text by mal objasniť všetky súčasti, použité skratky, symboly i významnosť štatistických výsledkov. Obrázky i tabuľky musia byť samonosné, tzn. to čo uvádzajú, musí byť zrejmé z popisu. Voľba i obsah grafov vychádza zo štandardov pre prezentáciu štatistických dát. Používajú sa medzinárodne uznávané symboly a skratky. Merné jednotky sa uvádzajú v sústave SI. Možno však použiť niektoré zaužívané jednotky (napr. mmHg). V desatinných číslach sa používa desatinná čiarka.
Úprava. Tabuľky je potrebné pripraviť v MS Word (Times New Roman, 10p) s jednoduchým orámovaním. Symboly je potrebné vybrať zo štandardných znakových sád (napr. Symbol, Windings 2-3). Názvy a legendu v 2-D resp. 3-D grafov je potrebné uvádzať v Arial, u výplne je vhodné použiť šrafovania, bez gradientov. Odkazy na obrázky a grafy v texte práce sa uvádzajú ako obr. x (na začiatku vety Obr. X) a na konci odstavca v zátvorkách (Obr. X). Analogicky pre tabuľky tab. x resp. (Tab. X).

Obrázky i tabuľky v tlačenej verzii musia byť vytlačené v zodpovedajúcej kvalite a kontraste. Pri texte na okraji je potrebné naznačiť vhodné umiestnenie príloh. K elektronickej verzii práce je potrebné dodať obrázky v samostatných súboroch v rozlíšení 300-600 dpi vo formáte jpg alebo png. Súbory je potrebné označiť ako: Obr. 1 Autor et.al.. Grafy napr. z MS Excel možno dodať v zdrojovej podobe, spolu so súborom. Za kvalitu prílohy zodpovedajú autori. Nekvalitné alebo chybné prílohy budú autorom vrátené.

Poďakovanie. Autori môžu zaradiť poďakovanie na konci textu, ako nečíslovaný nový odstavec pred Literatúrou. V poďakovaní je potrebné uviesť tých, ktorí nie sú autormi práce, ale významne prispeli k jej realizácii alebo jej záverečnej podobe. Vymenované osoby musia byť o tomto upovedomené. Povinne sa uvádzajú tiež zdroje finančnej alebo materiálnej podpory a poďakovanie inštitúciám umožňujúcim realizáciu výsledkov práce, napr. granty, účelové štátne dotácie, príspevky farmaceutických spoločností, a pod. V prípade klinických prác sa uvádza, či prístrojové a materiálové náklady potrebné na realizáciu výsledkov boli hradené v rámci liečebnej starostlivosti alebo z grantov.

Literatúra. Literárne zdroje sú číslované v abecednom poradí. Zoznam literatúry sa zaraďuje pred prílohami. Vymenovanie autorov sa skracuje pridaním et al. v prípade, že ich počet prevyšuje 6.
Citácie literárnych zdrojov sa v texte uvádzajú číselne podľa poradia, v akom sa uvádzajú v zozname použitej literatúry. Číslo označujúce citovaný zdroj sa uvádza v zátvorke na konci vety alebo odseku. Ak sa kumuluje viac citácií, čísla sú usporiadané od najmenšieho po najväčšie napr. [2,4,7]. Ak je citácia v texte zapracovaná slovne do vety uvádza sa podľa autorov, napr. jediný autor - Priezvisko [3], dvaja autori – Priezvisko a Priezvisko [7], c) traja a viac – Priezvisko et al. [5].
Výber literárnych zdrojov by mal byť objektívny a napĺňať existujúce zásady. Neautorizované zdroje by sa nemali používať (nezahŕňa napr. normy, články WHO a pod.). Prácu, ktorá bola prijatá do tlače možno citovať s poznámkou "v tlači". Redakcia vráti autorom práce bez dokladovanej literatúry alebo s neúplnými citáciami.

- Článok z časopisu (originálna práca, skrátená práca, prehľad, krátky prehľad, kazuistika, a pod.); po názve článku je uvedená medzinárodná skratka časopisu, volum (číslo), rok, rozsah strán. Napr.:

Haji, A., Takeda, R., Okazaki, M.: Neuropharmacology of control of respiratory rhythm and pattern in mature mammals. Pharmacol. Therapeut., 86 (3), 2000, s. 277-304.

Kharitonov, S.A., Barnes, P.J.: Clinical aspects of exhaled nitric oxide. Eur. Respir. J., (v tlači).

- Abstrakt publikovaný v časopise. Za názvom práce je uvedené v zátvorke abstrakt; uvedie sa volume (číslo) a na záver číslo strany.

Zvaifler, N.J., Burger, J.A., Marinova-Mutafchieva, L., Taylor, P., Maini, R.N.: Mesenchymal cells, stromal derived factor-1 and rheumatoid arthritis [abstract]. Arthritis Rheum., 42 (3), 1999, s. 150.

- Celý časopis (v prípade že číslo je venované veľkému prehľadnému článku)

Ponder, B, Johnston, S., Chodosh, L. (Ed.): Innovative oncology. In: Breast Cancer Res., 10, 1998, s. 1-72.

- Kapitola alebo časť knihy, učebnice, resp. zborníka prác (po názve kapitoly alebo práce v zborníku je uvedený názov knihy alebo zborníka, editori (Ed.) a ich mená, vydavateľstvo, jeho domov, rok a rozsah strán

Richter, D.W., Bischoff, A., Anders, K., Bellingham, M.C., Windhorst, U.: Modulation of respiratory patterns during hypoxia. In: Respiratory Control. Central and Peripheral Mechanisms Speck D.F., Dekin M.S., Revelette W.R., Frazier D.T. (Ed.), The University of Kentucky Press, Lexington, 1993, s. 21 - 28.

Del Zoppo, G. J., Okada, Y., Haring, H.-P., Tagaya, M., Wagner, S., Schmid-Schonbein, G. W.: The role of adhesion molecules in acute cerebral ischemia. In: Pharmacology of Cerebral Ischemia, Krieglstein, J. (Ed.), Medpharm, Stuttgart, 1996, s. 393-405.

- Učebnica, kniha, monografia, zborník prác (po názve diela je uvedené vydavateľstvo, jeho sídlo, rok a celkový počet strán) Uvádzať citácie celých diel je opodstatnené napr. u monografie, keď sa jedná súčasne aj o autorov diela, alebo v prípade, že jednotliví autori kapitol, článkov, a pod. nie sú z kontextu diela známi. V prípade súborného diela sú autori na prebale editori (Ed).

Jameson, J.L., Collins, F.S. (Ed.): Principles of molecular medicine. Humana Press, Totowa, 1998, 1123 s.

Jakuš, J., Tomori, Z., Stránsky, A.: Neuronal determinants of breathing, coughing and related motor behaviours. Basics of nervous control and reflex mechanimsms. Wist, Martin, 2004, 335 s.

- Dizertačné a špecializačné práce (po názve je uvedené školiace pracovisko, jeho sídlo, rok a celkový počet strán)

Beňačka, R.: Elektrofyziologická analýza respiračných zmien a cerebrálne monitorovanie počas akútnej hypoxie a respiračného zlyhania. Kandidátska dizertačná práca. Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta, Univerzita P.J. Šafárika, Košice, 1993, 178 s.

- Článok v konferenčných materiáloch

Jones, H: Zeolites and synthetic mechanisms. In: Proceedings of the First National Conference on Porous Sieves. Stoneham, S. Y. (Ed), 27-30 June 1996, Baltimore., 1996, s. 16-27.

- Kapitola v knihe, článok v knižnej publikácii

Schnepf E: From prey via endosymbiont to plastids: comparative studies in dinoflagellates. In Origins of Plastids. Vol. 2. 2nd ed., Lewin, R.A. (Ed.), Chapman and Hall, New York, 1993, s. 53-76.

- Vestníky, normy, súborné štatistické správy

OCED Guidlines for testing of chemicals. Paris, Organisation for Economic co-operation and development, 1981, 123 s.

Guidline Committee. 2003. European Society of Hypertension & European Society of Cardiology guidlines for the management of hypertension. J. Hypertension, 21, 2003, s. 1011-1053.

- Citácie prác z internetu.
a) elektronická podoba tlačených časopisov, kníh a zborníkov: uvádzajú sa so všetkými náležitosťami ako by sa jednalo o tlačené práce,
Napr. prácu dostupnú na: Dinan, T.G.: Inflammatory markers in depression. http://www.medscape.com/viewarticle/584794, uvádzame ako:

Dinan, T.G.: Inflammatory markers in depression. Curr. Opin. Psychiatry, 22(1), 2009, s. 32-36.

b) elektronické časopisy, zborníky, hypertextové učebnice a dátové zdroje bez tlačenej podoby (resp. nemáme informáciu o tlačenej verzii)
Taylor, R.S, DeVries, J. Buscher, E., DeJongste, M.J.L.: Spinal cord stimulation in the treatment of refractory angina: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMC Cardiovascular Disorders 2009, http://www.biomedcentral.com/1471-2261/9/13

Crystal, H.A.: Dementia With Lewy Bodies.
http://emedicine.medscape.com/article/1135041-overview, 2008

d) databázy
The Mouse Tumor Biology Database.
http://tumor.informatics.jax.org/cancer_links.html