KATEGÓRIE PRÍSPEVKOV

Časopis FOLIA MEDICA CASSOVIENSIA uverejňuje tieto typy prác:
 • Editorial
 • Novinky
 • Komentár (Comment)
 • Krátky vedecký článok (short publication)
 • Vedecká práca in extenso (full paper)
 • Krátky prehľadný článok (minireview)
 • Prehľadný článok (review)
 • Kazuistika (case study)
 • Výskumný report (clinical report)
 

PODMIENKY PUBLIKOVANIA

 • Na publikovanie do časopisu sa prijímajú doposiaľ nepublikované vedecké a odborné práce. Príspevky sa prijímajú v slovenskom jazyku. Prácu je potrebné upraviť podľa pokynov pre autorov. Vzory pre technickú úpravu príspevkov je možné prevziať z tejto webovej stránky.
 • K vytlačenej práci je tiež potrebné zaslať splnomocnenie redakčnej rady časopisu na publikovanie príspevku a prehlásenie autorov o originalite práce, ktoré je podpísané všetkými autormi príspevku.
 • Text príspevku vo formáte A4 je potrebné odovzdať v 3 vytlačených kópiách na adresu redakcie. Prácu je potrebné tiež dodať v elektronickej forme (súbor MS Word) ako prílohu e-mailu alebo doručiť prostredníctvom CD disku alebo diskety. Naskenované obrázky je potrebné zaslať v prílohe ako samostatné súbory (rozlíšenie 300 - 600 dpi) vo formáte *.png alebo *.jpeg.
 

POSLANIE ČASOPISU

Cieľom časopisu FOLIA MEDICA CASSOVIENSIA je podporiť čo najširší záujem o dianie v lekárskych vedách a povzbudiť publikačnú aktivitu našich autorov. Časopis má preto záujem uverejňovať rôzne typy príspevkov s rôznou krivkou časovej i obsahovej náročnosti - od krátkych informatívnych článkov o novinkách v medicíne, komentárov k súčasným zujímavým témam, cez kratšie a pomerne preferované odborné prehľady alebo výskumné reporty, kazuistiky resp. krátke vedecké články až po obsahovo náročnejšie formy typu vedeckých prác in extenso a prehľadov. Prirodzene, dôležitým aspektom a záujmom redakcie, je tiež neustále zvyšovanie kvality prác zodpovedajúc súčasným medzinárodným štandardom, a to nielen vhodným zaradením prác ale aj výberom posudzovateľov a nárokmi na ich obsahovú a formálnu úpravu.