TYPY ČLÁNKOV A ICH OBSAH

Časopis Folia Medica Cassoviensia publikuje vedecké a odborné príspevky z oblasti základnej, aplikovanej a klinickej medicíny, ako aj biologických a farmaceutických vied a iných súvisiacich odborov. Hlavným zameraním časopisu je prezentovať originálne výsledky vedecko-výskumných projektov a poskytovať prehľady súčasných odborných poznatkov v lekárskych vedách ako predpokladu pre kontinuálny postgraduálny vedecký a odborný rast vrátane získavania vedecko-pedagogických hodností. Časopis tiež uverejňuje prehľadné anotácie výskumných zámerov resp. abstrakty z podujatí organizovaných resp. spoluorganizovaných UPJŠ LF.

Časopis zverejňuje nasledujúce typy príspevkov:

Informatívne práce

1. Editorial je komentár redakčnej rady alebo vybraného odborníka k niektorej aktuálnej problematike alebo k prácam uverejneným v danom čísle časopisu.

2. Novinky majú informatívny charakter. Upozorňujú na zaujímavé odborné alebo vedecké publikácie z biomedicínskych oborov ( napr. učebnice, monografie), upozorňujú na zaujímavé informácie zverejnené na webových portáloch a pod. Môžu byť dopnené 1 obrázkom.

3. Komentár je krátky odborný príspevok, ktorý môže byť reakciou na práce prezentované v časopise, event. v iných odborných a vedeckých literárnych a elektronických zdrojoch alebo informatívnym článkom k vybranej medicínskej problematike. Rozsah komentáru je maximálne 2-3 strany. Môže byť doplnený 1 obrázkom alebo tabuľkou.

Vedecko-výskumné práce

4. Pôvodná vedecká práca in extenso (full paper) je sumárny, podrobne dokumentovaný výsledok vedeckej práce a dokazovania, prinášajúci nové originálne výsledky v konfrontácii so súčasnými celosvetovými poznatkami. Práca je rozdelená do štandardných častí: Úvod, Materiál a metódy (alebo Súbor a metódy), Výsledky, Diskusia, Literatúra. Textová časť práce by nemala presahovať viac ako 4000 slov, počet obrázkov a tabuliek spolu 7. Počet referencií by mal byť spolu do 30.

5. Krátky vedecký článok (short communication) uvádza zaujímavé predbežné alebo prioritné poznatky získané počas riešenia širšej výskumnej práce alebo výsledky riešenia užšie vymedzeného vedeckého problému. Práca je svojím rozsahom kratšia (2500 slov) i keď metódy vedeckého dokazovania i štýl spracovania sú podobné ako u práce in extenso. Práca je rozdelená do štandardných častí: Úvod, Materiál a metódy (Súbor a metódy), Výsledky, Diskusia, Literatúra. Počet obrázkov a tabuliek by nemal prekročiť spolu 2-3, počet citácií do 20.

6. Výskumná správa (research report, clinical report) spája prehľad súčasného stavu problematiky s prezentáciou vlastných výskumných výsledkov. Dotýka sa najmä klinických alebo epidemiologických štúdií a pozorovaní spojených s aplikáciou určitých terapeutických postupov alebo diagnostických a laboratórnych metód. Práca sa člení na: Abstrakt, Úvod, Výsledky, Záver a Literatúru. Rozsah práce v textovej podobe by nemal presiahnuť 2500 slov a počet citácií by nemal prekročiť 25. Počet obrázkov a tabuliek by mal byť obmedzený na 3-4.

7. Kazuistika (case report) je správa o pozorovaní mimoriadneho prípadu určitej choroby, jej neobvyklého priebehu, klinického obrazu, event. v neobvyklej kombinácii s inou chorobou a pod. Kazuistika by mala obsahovať nasledujúce súčasti: Abstrakt, Úvod, Opis prípadu, Diskusia a Literatúra. Prípad by mal byť vyšetrený a spracovaný vrátane diskusie s dobrým literárnym prehľadom. Textový rozsah by nemal prekročiť 1500 -2000 slov. Práca môže byť doplnená 2 obrázkami alebo tabuľkou. Počet referencií by nmal presiahnuť 15.

Prehľadné práce

8. Prehľadný vedecký článok (review) – prináša koncízne spracovaný, erudovaný prehľad súčasného stavu určitej problematiky vo svetovom písomníctve. Charakter práce a náročnosť spracovania vychádzajú z medzinárodných štandardov. Typicky sa člení na viacero častí. K obligátnym súčastiam patrí Úvod, Záver a Literatúra. Rozsah prehľadného referátu je do 5000 slov. Počet obrázkov a tabuliek by spolu nemal presiahnuť 7, počet referencií 60. Prehľadné články bude časopis uverejňovať na základe vyžiadania resp. pri ponuke autorov a dohode s redakciou.

9. Krátky prehľadný článok (short review) - uvádza prehľad poznatkov venovaný určitej špecifickej vedeckej alebo odbornej problematike. Formálne sa práca člení podobne ako u prehľadného článku na: Úvod, vlastné časti práce, Záver a Literatúru. Rozsah práce v textovej podobe by nemal presiahnuť 3000 slov a počet citácií by nemal prekročiť 30. Počet obrázkov resp. tabuliek by mal byť spolu 5. Do uvedenej kategórie možno zaradiť aj anotácie vedecko-výskumných zámerov a pod.