FOLIA MEDICA CASSOVIENSIA

Časopis Folia Medica Cassoviensia je vydávaný Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach na Lekárskej fakulte. Publikuje recenzované vedecké práce a odborné príspevky z oblasti základného lekárskeho výskumu, predklinickej a klinickej medicíny, aplikovanej biológie, farmaceutických vied a iných príbuzných odborov. Hlavným zameraním časopisu je prezentovať originálne výsledky vedecko-výskumných projektov a poskytovať cenný prehľad súčasných odborných poznatkov v lekárskych vedách ako predpokladu pre kontinuálny postgraduálny vedecký a odborný rast, a získavanie vedecko-pedagogických hodností. Časopis tiež uverejňuje prehľadné anotácie výskumných zámerov, resp. abstrakty z podujatí organizovaných, resp. spoluorganizovaných UPJŠ LF.

Časopis vychádza 2x ročne v samostatných číslach alebo vo výročnom dvojčísle. Ako supplementum k časopisu sa vydávajú aj zborníky prác z konfencií a podujatí spoluorganizovaných LF UPJŠ.