Riešitelia


Na riešení projektu Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb sa podieľajú odborní pracovníci týchto pracovísk UPJŠ LF v Košiciach:


Ekonomickú agendu projektu zabezpečujú pracovníci Dekanátu UPJŠ LF v Košiciach.