Ciele projektu

Strategický cieľ projektu

Vytvorenie monotematického centra v odbore „Verejné zdravotníctvo“: integrácia infraštruktúry na excelentný výskum, vzdelávanie a medzinárodnú spoluprácu.

Strategický cieľ projektu naväzuje na vecnú prioritu výskumu a vývoja 6.1.1 „Zdravie – kvalita života“ Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015; a to v skupine odborov vedy a techniky č. 030 000 „Lekárske vedy“ v podskupine odborov vedy a techniky č. 030300 „Zdravotné vedy“, v odbore vedy a techniky č. 030307„Verejné zdravotníctvo“.

Strategický cieľ projektu bezprostredne súvisí s globálnym cieľom Operačného programu Výskum a vývoj: zásadným spôsobom prispeje k zvýšeniu kvality výskumných pracovísk v odbore „verejné zdravotníctvo“ na cieľovej univerzite, prispeje k realizácii excelentného výskumu v tejto oblasti, ako aj v oblasti ochrany zdravia a zlepšenia kvality života. Dosiahnutie strategického cieľa bude mať pozitívny socioekonomický dopad na rozvoj regiónu definovaný v cieli OPVaV, s pozitívnym vplyvom na zlepšenie efektívnosti v ekonomickej oblasti znížením chorobnosti.

Projekt je vypracovaný v súlade s dlhodobým rozvojovým zámerom žiadateľa. Jeho realizácia sa uskutoční v prioritnom póle rastu (Košice), ktorý je zároveň priesečníkom viacerých hlavných rozvojových osí podľa záväznej koncepcie územného rozvoja SR.

Projekt prispeje k znižovaniu regionálnych disparít, čím sa napĺňa vízia regionálnej politiky a regionálnych inovačných stratégií Slovenskej republiky a Európskej únie.

Väzba na príslušné ciele výzvy

Budovanie Centra excelentnosti v odbore „Verejné zdravotníctvo“ (CEMIO) s modernizáciou infraštruktúry pracovísk, ktorá zefektívni výskum a vzdelávací proces a umožní integráciu do medzinárodnej spolupráce v tomto odbore priamo nadväzuje na cieľ Opatrenia 2.1 Operačného programu Výskum a vývoj „zvyšovať kvalitu výskumných pracovísk a podporiť excelentný výskum s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti“.

Strategický cieľ projektu sa viaže na špecifické zámery výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok: podporovať koncentráciu najlepších (excelentných) výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematických centier s definovanými zámermi na realizáciu výskumných aktivít v danom vednom odbore; stimulovať budovanie infraštruktúry výskumu a vývoja najlepších a najperspektívnejších pracovísk; podporovať integráciu najlepších pracovísk výskumu a vývoja do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji, najmä v európskom výskumnom priestore;

Modernizáciou a združením infraštruktúry do centra so súčasnou koordináciou výskumných a vzdelávacích aktivít sa dosiahne rozvoj excelentného výskumu v odbore „Verejné zdravotníctvo“na Slovensku a jeho integrácia do medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji, čo vytvorí optimálne podmienky k tvorbe efektívnych preventívnych postupov pri chronických chorobách. Tým projekt prispeje k riešeniu závažných socioekonomických problémov vrátane problémov zdravia a kvality života u marginalizovaných skupín obyvateľstva, vrátane rómskych komunít.

Špecifické ciele projektu


1. Budovanie spoločnej infraštruktúry v oblasti výskumu faktorov ovplyvňujúcich zdravie a možností efektívnej prevencie chorôb u marginalizovaných osôb

Väzba na strategický cieľ projektu

Budovanie spoločnej infraštruktúry výskumu faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb výrazne prispeje k modernizácii infraštruktúry pracovísk v odbore „Verejné zdravotníctvo“.

Tým dôjde k združeniu nejefektívnejších výskumných kapacít univerzity v oblasti vnútorných chorôb a príbuzných odborov na dosiahnutie dlhodobo efektívneho koordinovaného výskumu a vzdelávania v odbore. Koncentrácia modernizovanej infraštruktúry v rámci ŠC 1 je nevyhnutným predpokladom plnenia ŠC 2.

ŠC1 prispieva k naplneniu strategického cieľa projektu na poli infraštruktúrnej podpory rozvojového zámeru žiadateľa, regionálnej inovačnej stratégie a Dlhodobého zámeru ŠVTP SR.

2. Integrácia výskumného potenciálu pracovísk centra excelentnosti a jeho zapojenie do medzinárodnej spolupráce

Väzba na strategický cieľ projektu

Integrácia pracovísk uskutočňujúcich výskum a prevenciu v odbore „Verejné zdravotníctvo“ do centra excelentnosti zefektívni výskum v oblasti štúdia faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginaliz. a imunokompromit. osôb, so súčasným skvalitnením vzdelávacieho procesu v tomto odbore a následnou integráciou centra. ŠC2 bude zabezpečený spoločným využívaním nadobudnutej infraštruktúry a riešením spoločných projektov výskumu a vývoja. ŠC2 prispieva k naplneniu strategického cieľa projektu na poli integrácie výskumnej práce a vzdelávania na modernizovanej infraštruktúre centra, s výsledkami a dopadmi pre rozvoj regiónu, rozvoj znalostnej spoločnosti, rodovej rovnosti a adresovania problémov ochrany zdravia a kvality života v rómskych komunitách. Integráciou centra excelentnosti do medzinárodnej spolupráce docielime špičkový výskum na medzinárodnej úrovni s prezentáciou výsledkov výskumu na medzinárodných fórach, vzdelávaním a realizáciou analýz v zahraničných výskumných facilitách a s tvorbou medzinárodných projektov výskumu. Realizácia ŠC2 vytvorí predpoklady na podanie medzinárodných projektov výskumu typu FP7 a podobných projektov. Tým ŠC2 prispieva k rozvojovému zámeru žiadateľa, regionálnej inovačnej stratégie a Dlhodobého zámeru ŠVTP SR.