Aktivity projektu

1. Budovanie spoločnej infraštruktúry v oblasti výskumu faktorov ovplyvňujúcich zdravie a možností efektívnej prevencie chorôb u marginalizovaných osôb


  • Aktivita 1.1. Budovanie a modernizácia infraštruktúry výskumu spoločenských a environmentálnych aspektov zdravia
  • Aktivita 1.2. Budovanie infraštruktúry pre odstraňovanie následkov obezity u marginalizovaných skupín
  • Aktivita 1.3. Modernizácia infraštruktúry na selekciu a výskum probiotických mikroorganizmov a bioaktívnych látok
  • Aktivita 1.4. Modernizácia infraštruktúry pre výskum rýchleho metabolického monitorovania zdravotného stavu
  • Aktivita 1.5. Modernizácia infraštruktúry pre určenie expresie molekúl v biologických vzorkách

2. Integrácia výskumného potenciálu pracovísk centra excelentnosti a jeho zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce


  • Aktivita 2.1. Integrácia pracovísk uskutočňujúcich výskum a prevenciu v oblasti verejného zdravotníctva
  • Aktivita 2.2. Integrácia pracovísk pri príprave medzinárodných projektov a zapojenia sa do medzinárodných sietí
  • Aktivita 2.3. Integrácia infraštruktúry pre výskum stratégií prevencie chorôb a zlepšenie kvality života