Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb


Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Prijímateľ: UPJŠ v Košiciach – Lekárska fakulta
Názov projektu: Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb
Kód ITMS projektu: 26220120058

Aktuálne informácie


17.10.2014
Do autorizovanej zóny pre riešiteľov centra excelencie CEMIO bola doplnená schválená finálna verzia monitorovacej správy č. 10
17.09.2014
Oznam pre používateľov LIS: Adresa Web verzie Laboratórneho informačného systému bola po presune HW vybavenia zmenená. Systém je pre používateľov s rovnakými nastaveniami od dnešného dňa dostupný na stránke Weblims.
25.03.2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP v súvislosti s projektom „Centrum excelecnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovanýh osôb“, s ITMS kódom projektu 26220120058, nadobudol platnosť dňa 20. 03. 2014 a účinnosť dňa 25. 03. 2014. Riešitelia tak môžu čerpať peniaze na novo plánované pracovné cesty.
19.03.2014
Oznam pre projektových a finančných manažérov: Zasadnutie Koordinačnej rady LF UPJŠ pre projekty podporené zo ŠF EÚ sa uskutoční dňa 24.3.2014 (pondelok) o 13.00 hod. v zasadacej miestnosi Vedeckej rady LF UPJŠ, Trieda SNP 1 na 3. poschodí.