Slovenské centrum CEEA

 

V roku 1986 bol pod patronátom Európskeho spoločenstva založený Fond na vzdelávanie európskych anestéziológov (Foundation for European Education in Anaesthesiology), ktorého cieľom je podporovať jednotné kontinuálne vzdelávanie európskych anestéziológov formou inovačných kurzov. Za myšlienkou stál predovšetkým prof. Ph. Scherperrel z Francúzska, ďalej prof. M. Lamy a prof. J. Spierdijk.

Hlavným cieľom CEEA je udržiavať a zvyšovať štandard anestetickej starostlivosti na najvyššej možnej úrovni s využitím kontinuálneho medicínskeho vzdelávania, ktoré je časťou Kontinuálneho profesionálneho rozvoja (Continuing Professional Development (CPD). Medicínske vzdelávanie je celoživotný proces, ktorý je etickou povinnosťou za monitorovania príslušnými stavovskými organizáciami. Cieľom CEEA je organizovať aktivity na základe modelu Charty medicínskych špecialistov (European Union of Medical Specialists, UEMS) pre CME. Koncepcia kurzov organizovaných CEEA dodržiava pokyny uvedené v Dublinskej deklarácii UEMS, predovšetkým článku 9: “Pre plne kvalifikovaného lekára prichádza ďalšie vzdelávanie spravidla formou interakcie medzi informovanými a trénovanými mozgami navzájom a s vonkajšou realitou. Formálne lekcie predstavujú iba časť vzdelávania. Dôležité sú aj diskusie v malých skupinkách, prípadne aj za prítomnosti experta”.

V roku 1996 bolo z iniciatívy prednostu II. kliniky AIM SZU vo FNsP J.A.Reimana v Prešove, MUDr. Štefana Trenklera, po dohode s prof. Ph. Scherpereelom, prezidentom FEEA, zriadené Slovenské centrum FEEA v Prešove. Hneď v tomto roku sa v spolupráci s Katedrou AIM SZU uskutočnil v Bratislave na Kramároch prvý ročník päťročného cyklu FEEA. Do kurzu sa prihlásilo vyše 50 slovenských atestovaných anestéziológov, vrátane viacerých primárov. Slovenské centrum získalo podporu Európskej anestéziologickej akadémie na podporu cestovného pre jedného zahraničného lektora. Zároveň bola nadviazaná spolupráca s partnerským centrom na univerzite v Bordeaux. Vďaka týmto dvom projektom bolo možné získať každý rok na kurz dvoch prominentných európskych prednášateľov. V prvom cykle v roku 1996-2000 prišli do Bratislavy odborníci, ako prof. D. Kettler, prof. H. Sydow, prof. M. Lamy. Absolventom všetkých 5 kurzov boli odovzdané záverečné certifikáty.

Po dvojročnej vynútenej prestávke bola spolupráca so SZU ukončená a ďalší cyklus bol organizovaný v spolupráci so SSAIM v rokoch 2003-2008. Miesto konania kurzu sa prenieslo do útulných priestorov formačného strediska Scala vo Svite, keď prvý ročník bol realizovaný v Starej Turej. Novým partnerským centrom sa stala klinika AIM na univerzite v Strasbourgu pod vedením prof. Steib. Lektormi boli aj tentoraz poprední odborníci zo Slovenska, Českej republiky a z ESA, napr. prof. L. Gattinoni, prof. Van den Linden, prof. P. Diemunsch, prof. O. Sellevold. Záverečné certifikáty odovzdal osobne zakladateľ projektu prof. Ph. Scherpereel z Francúzska.

Vzhľadom na personálne zmeny na KAIM v Prešove bolo v roku 2008 Slovenské centrum FEEA prenesené na I. KAIM UNLP a UPJŠ LF v Košiciach, pričom pokračuje doterajšia spolupráca so SSAIM, ESA a partnerským centrom. Koordinátorom centra ostáva MUDr. Štefan Trenkler, PhD. V rokoch 2009-2014 prebehol v Košiciach na IVVL tretí cyklus CEEA. Záverečné certifikáty odovzdala účastníkom všetkých 6 kurzov prezidentka ESA prof. D. Filipescu z Rumunska.

Vzhľadom na trvalý záujem o kurz sa v roku 2015 začne v Košiciach nový cyklus.


 

Aktualizované: 9. novembra 2021