About usEmployeesEducational materialsResearch activitySleep medicineSVOCAddress references

 

SVOC:

 

Téma Švoč:   Reflexný účinok trigeminofaciálnej chladovej stimulácie na kardiovaskulárne reakcie počas fyzickej záťaže.

Zoznam študentov:  P. Pobeha, V. Ratvaj, J. Harvanová, L. Hančikovská  – 3. roč. všeob.

Školitelia:  Doc. MUDr. R. Beňačka, CSc., Prof. MUDr. Z. Tomori, DrSc., Doc. MUDr. V. Donič, CSc. 

Spolupráca:  Ústav patologickej fyziológie LF UPJŠ

 

Téma Švoč:   Hodnotenie výkyvov glykémii pri kontinuálnom monitorovaní glukózy u dobre kompenzovaných pancientov s diabetes mellitus 2.typu.

Zoznam študentov:  S. Zemiaková, M. Pallayová – 5. roč. všeob.

Školitelia:  MUDr. V. Doničová, Doc. MUDr. V. Donič, CSc. 

Spolupráca:  Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a FNsP  

 

Téma Švoč:   Periodicita srdcových arytmií pri chronických respiračných ochoreniach.

Zoznam študentov:  Štefan Kujaník ml. – 4. roč. všeob., Kamila Šamudovská – 3. roč. všeob.                                      

Školitelia:  Doc. MUDr. Š. Kujaník, CSc., Doc. MUDr. Ľ. Legáth, CSc.

Spolupráca:  Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF UPJŠ a FN-LP

 

Téma Švoč:   Vplyv umelej pľúcnej ventilácie na zmeny cirkulácie v podmienkach intenzívnej medicíny.

Zoznam študentov:  I. Vilková, K. Olexová, M. Paľovčíková – 3. roč. všeob.

Školitelia:  Doc. MUDr. Š. Kujaník, CSc., MUDr. J. Firment, CSc.

Spolupráca:  Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a FNsP