Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM


Prioritná os:2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Prijímateľ: UPJŠ v Košiciach – Lekárska fakulta
Názov projektu: Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM
Kód ITMS projektu: 26220120067

Aktuálne informácie


09.09.2014
Oznam pre riešiteľov: Dňa 11.9.2014 o 13:00 (štvrtok) sa v knižnici Ústavu lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF uskutoční pracovné stretnutie riešiteľov CEEPM a riadiacej matice. Účasť vedúcich aktivít je nevyhnutná.
29.07.2014
Informácia pre riešiteľov: Pracovné a kumulatívne pracovné výkazy je potrebné zadať na portáli projektov UPJŠ a vytlačené a podpísané doručiť na sekretariát Ústavu lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF najneskôr do 13.8.2014.
19.03.2014
Oznam pre projektových a finančných manažérov: Zasadnutie Koordinačnej rady LF UPJŠ pre projekty podporené zo ŠF EÚ sa uskutoční dňa 24.3.2014 (pondelok) o 13.00 hod. v zasadacej miestnosi Vedeckej rady LF UPJŠ, Trieda SNP 1 na 3. poschodí.